Thương mại điện tử với các thiết bị

  • Tỉ lệ người sử dụng máy tính để bàn để tìm kiếm thông tin trên mạng trước khi mua hàng: 28%
  • Tỉ lệ người sử dụng máy tính để bàn thực hiện mua hàng trên mạng: 25%
  • Tỉ lệ người sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm thông tin trên mạng trước khi mua hàng: 19%
  • Tỉ lệ người sử dụng điện thoại di động thực hiện mua hàng trên mạng: 16%
Source from We Are Social

Source from We Are Social